Yritysjärjestelymarkkinat 2015

12.3.2015

Käsityksemme mukaan yritysjärjestelymarkkinat Mergertumin valitsemilla asiakastoimialoilla palautuvat kohti niin kutsuttua normaalitilaa vuoden 2015 aikana.

Järjestelyjen tekemistä kiihdyttää erityisesti vallalla oleva käsitys, että suhdannekäänne on käsillä ja markkinoilta kasvua hakevat yhtiöt ovat entistä luottavaisempia näkymiinsä. On mahdollista, että suhdannekäänne on tietyillä toimialoilla ennakoitua nopeampi, mikä vaikuttaa nopeasti myös yritysjärjestelyaktiivisuuteen. Onhan oletettavaa, että markkinoiden parantuessa osaavista resursseista tulee pulaa.

Mikäli suhdanneodotukset heikkenevät nyt vallitsevasta tilanteesta syystä tai toisesta, järjestelyaktiivisuus pysyy yleisesti ottaen matalalla. Tällä hetkellä pääasialliset riskit liittyvät maailmantalouteen kuten ennenkin. Pääseekö euroalue kuivin jaloin kompuroinnistaan, kasvaako talous Kiinassa ja miten kansainvälispoliittinen tilanne kehittyy Venäjän suhteen?

Tiedossa olevien epävarmuustekijöiden lisäksi yllättävät tapahtumat saattavat nopeasti vaikuttaa odotuksiin markkinoilla ja siten jäädyttää yritysjärjestelyhalukkuuden.

Rahoituksen saatavuus investointeihin, kuten yrityskauppoihin, on usean vuoden jälkeen palautumassa paremmaksi. Edelleen järjestelyt kuitenkin usein edellyttävät myös myyjien sitoutumista riskinjakoon esimerkiksi lisäkauppahinnan tai muiden instrumenttien kautta. Näin ainakin silloin, kun myyjät haluavat saada mahdollisimman suuren kauppahinnan kokonaisuutena.

Toimialoittain tarkasteltuna näkemyksemme on seuraava:

1) Kiinteistötekniikan ja rakentamisen aloilla suhdanne on edelleen haastava. Pitkään jatkunut, liiankin kova hintakilpailu lienee tulossa tiensä päähän. Kasvua ei ole enää mahdollista ylläpitää kannattavuuden kustannuksella. Onkin oletettavaa, että toimialalla hintatasot paranevat, joka vaikuttaa nopeasti alan yritysten kannattavuuteen positiivisesti. Tätä näkemystä tukevat myös odotukset kysynnän vilkastumisesta mahdollisesti jo kuluvan vuoden aikana. Aluekohtaiset erot ovat suuria ja suhdanneodotukset vaihtelevat siten merkittävästi alueen investointiodotusten mukaisesti. Yritysjärjestelyjä näillä toimialoilla on näkemyksemme mukaan tulossa tänä ja seuraavana vuonna merkittävästi viime vuosia enemmän. Erityistä arvoa on avainhenkilöiden sitoutumisella liiketoimintaan järjestelyn jälkeen.

2) Teollisuuden toimialalla yleinen epävarmuus on heikentänyt erityisesti alihankintayritysten mahdollisuuksia kannattavaan toimintaan ja vähentänyt siten mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin. Alihankintateollisuudessa on mahdollista, että euroalueen piristymisen ja euron arvon alenemisen myötä käänne kapasiteetin tarpeessa tulee olemaan erittäin voimakas. Jo vuosia hidastunut investointitahti alan yrityksissä on luonut patoutunutta kysyntää. Tämä tulee käsityksemme mukaan lisäämään alihankintayritysten yrityskauppoja merkittävästi vuoden 2015 loppupuolella. Alihankintapuolella tilaajien kautta tulevat tarpeet suurempien alihankkijakokonaisuuksien muodostumisesta lisäävät osaltaan järjestelyjä. Tuotteita valmistavan teollisuuden osalta markkinat ja yritysjärjestelyjen tarve on hyvin segmenttikohtaista. Mergertumilla on tänä vuonna painopiste metallituote-, rakennustuote- ja elintarviketeollisuudessa. Pääsääntöisesti odotukset tuoteteollisuudessa ovat samansuuntaiset kuin alihankkijoilla.

3) ICT-alan toimijat voidaan järjestelymielessä jakaa karkeasti kahteen lohkoon: tuotekehityslähtöiset start-up –yhtiöt, jotka ovat joko alkuvaiheessa tai ovat jo saavuttaneet nopeasti merkittävän liiketoiminnan ja toisaalta vakiintunutta liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt, joille ICT on lähinnä väline toteuttaa olemassaolevaa vakiintunutta liiketoimintaa. Olemme keskittyneet ICT-alalla toimijoihin, jotka harjoittavat vakiintunutta liiketoimintaa. Näiden yritysten osalta viime vuodet ovat olleet kohtuullisen aktiivisia yritysjärjestelyissä eikä yleisen suhdanneodotuksen mahdollinen paraneminen ainakaan vähennä halukkuutta ja mahdollisuuksia järjestelyihin. ICT-toimialan vakiintuneiden toimijoiden osalta konsolidaatio jatkuu odotettavasti vilkkaana.